Σημείωση
7 του Ν.108(I)/1998Έναρξη της ισχύος του Ν.108(I)/1998

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.108(I)/1998] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1998.