Σημείωση
3 του Ν.145(I)/2005Ερμηνευτική διάταξη

Οπουδήποτε στον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή στον Ν.145(I)/2005] ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς γίνεται αναφορά στον "Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά θέματα" αυτή θα λογίζεται ότι είναι αναφορά στον "Υπουργό".