Έναρξις ισχύος

4. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Απριλίου, 1987.