Σημείωση
3 τoυ Ν235/87Έvαρξις ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ άρχεται τηv 1ηv Νoεμβρίoυ 1987.