Σημείωση
3 του Ν.229(Ι)/2002Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν.229(Ι)/2002

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.229(Ι)/2002] αρχίζει την 1η Ιουλίου 2002 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002.