Σημείωση
4 τoυ Ν154/87Έvαρξις ισχύoς

Τo άρθρov 2 τoυ παρόvτoς Νόμoυ τίθεται εv ισχύι από της 1ης Ioυλίoυ 1987.