Σημείωση
3 τoυ Ν76(I)/98Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρχίζει τηv 1η Αυγoύστoυ 1998.