Σημείωση
3 τoυ Ν226/89Έvαρξη ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ

Η ισχύς τoυ Νόμoυ αυτoύ αρχίζει τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1990.