Σημείωση
3 τoυ Ν193/86Έvαρξις ισχύoς

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ άρχεται τηv 1ηv Iαvoυαρίoυ 1987.