Σημείωση
3 του Ν.27(Ι)/20023 του Ν.27(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 27(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2002.