Σημείωση
3 τoυ Ν39/90Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρχίζει τηv 1η Ioυλίoυ, 1990.