Σημείωση
10 του Ν.117(Ι)/2002Έναρξη Ισχύος του Ν.117(Ι)/2002

10. Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 117(Ι)/2002] αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2003.