Σημείωση
5 του Ν.9(I)/2000Κατάργηση του Μέρους II του βασικού νόμου

(1) Το Μέρος II του βασικού νόμου (άρθρα 6-10) καταργείται.

(2) Οποιοδήποτε ποσό που είναι κατατεθειμένο στο Ταμείο για την Αμυ ντική Θωράκιση της Δημοκρατίας, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(3) Οποιαδήποτε οφειλή ή χρέος του Ταμείου προς τρίτους βαρύνει το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.