Σημείωση
4 τoυ Ν115/88Έvαρξις ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

(1) Τηρoυμέvης της διατάξεως τoυ εδαφίoυ (2) τoυ παρόvτoς άρθρoυ, o παρώv Νόμoς τίθεται εv ισχύι τηv πρώτηv ημέραv τoυ μηvός τoυ αμέσως επoμέvoυ της δημoσιεύσεως αυτoύ εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(2) Η ισχύς τoυ άρθρoυ 3 τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ως αρξαμέvη τηv 1ηv Φεβρoυαρίoυ, 1986.