Σημείωση
4 του Ν.94(Ι)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.94(Ι)/2002

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 94(Ι)/2002] αρχίζει την 1η Ιουλίου 2002.