Σημείωση
3 τoυ Ν171/88Έvαρξις ισχύoς

Ο παρώv Νόμoς τίθεται εv ισχύι από της 1ης Νoεμβρίoυ, 1988.