Σημείωση
4 τoυ Ν.109(I)/98Έvαρξη της ισχύoς τoυ Ν.109(Ι)/1998

Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1999.