Πόρισμα Εξεταστικής Επιτροπής

11.-(1) Μετά την περάτωση του έργου της η Εξεταστική Επιτροπή αξιολογεί τις συλλεγείσες αποδείξεις και υποβάλλει αυτές στην Ολομέλεια της Βουλής, με αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση, που περιλαμβάνει και τη γνώμη της τυχόν μειοψηφίας.

(2) Αν το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής είναι απαλλακτικό, σταματά οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε ενάντια περίπτωση η Βουλή αποφασίζει, σε μυστική και ειδική προς τούτο συνεδρία, κατά πόσον υπό τις περιστάσεις ενδείκνυται, προς το δημόσιο συμφέρον, προώθηση του θέματος ή μη.

(3) Αν η Βουλή αποφασίσει ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει περαιτέρω προώθηση του θέματος, διαβιβάζει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, μαζί με το συλλεγέν πραγματικό υλικό, προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, που αποφαίνεται τελικά για την ποινική δίωξη ή μη του κατά το πόρισμα ενεχομένου στο κατά τον παρόντα Νόμο ποινικό αδίκημα της περιφρόνησης της Βουλής.