Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ενταλμάτων Προκαταβολής Νόμος του 1985.