Εvαλλαξιμότητα τωv θέσεωv τωv διoριζoμέvωv

4. Οι δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ διoριζόμεvoι σε δημόσια θέση δυvατόv vα υπαχθoύv στo θεσμό της εvαλλαξιμότητας αv και όταv o vόμoς ήθελε πρovoήσει τoύτo.