o oo v v v ov v

89.-(1) v v vovo oovo ov vov o v , v v ov ov ooo o ov ov , v ' oovo ov ov v oo oo, oo vo v v o oovo ov v v vv , oo , vo ' ov, oov ov v o oo o ooo o vov v ov.

(2) , , , .

(3) v ov v v v o o (1), o oov ov v o oo, vo v , o-

() ov vov v o o o ooov o ov v v oov oo

() ov ov v o ov ooov o ooov ov ޷

() oo o o v o, v v o o, ' o o v o v v ovv v oov v oo v ov o ovo

() oo ooov o o v v o ooo o

() v ov o oov ooo oo, o o ooovo ' o, o v v v v oo o oov o o v vv ov oo v ov v

() v o ov o o o oov voo o oo ' ovo v, v v o oov v o, ' ovo ov v oov o oov v o v v o oo ov o ovo v v, v v v oov o ooov ov o ov o, , v o o o o o ooov v v v v o vo o, v , o v v o ooo o oov vov

() v v oov v v v ov ovo v vv, o oov v o o, v ov ov oo v v vv v ooovv v v ov.