Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Δήμωv Νόμoι τoυ 1985 μέχρι 1997 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Δήμωv Νόμoι τoυ 1985 μέχρι 1997.