Ποινικαί διώξεις αναφορικώς προς δόλον, κλπ.

27. Πας όστις εσκεμμένως, με σκοπόν να αποφύγη ή να βοηθήση έτερόν τι πρόσωπον να αποφύγη την πληρωμήν φόρου-

(α) υπογράφει δήλωσιν επιδιδομένην δυνάμει του παρόντος Νόμου, χωρίς ευλόγως να εκλαμβάνη ταύτην ως αληθή·

(β) δίδει ψευδή απάντησιν, προφορικώς ή εγγράφως, εις οιανδήποτε ερώτησιν ή παράκλησιν προσαγωγής πληροφοριών γενομένων συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου·

(γ) ετοιμάζει ή τηρεί ή εξουσιοδοτεί την ετοιμασίαν ή τήρησιν αναληθών λογιστικών βιβλίων ή άλλων εγγράφων·

(δ) ποιείται χρήσιν ή επιτρέπει την χρήσιν δολίων επινοημάτων ή τεχνασμάτων·

(ε) προβαίνει εις αναληθή δήλωσιν εν σχέσει προς απαίτησιν εκπτώσεως δαπανών,

είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται, δι' έκαστον τοιούτον αδίκημα, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν το άθροισμα του ποσού των χιλίων λιρών και του τριπλασίου του φόρου τον οποίον ούτος ή το πρόσωπον όπερ υπεβοήθησεν οφείλει να καταβάλη ή εις φυλάκισιν δια διάστημα μη υπερβαίνον το έν έτος ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.