Κανονισμοί

34.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θεσπίζη Κανονισμούς αποσκοπούντας εις την πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να καθορίζωσιν κυρώσεις δια πάσαν παράβασιν αυτών μη υπερβαινούσας εν εκάστη περιπτώσει το ποσόν των είκοσι πέντε λιρών· και παν πρόσωπον παραβαίνον Κανονισμόν τινα δια την παράβασιν του οποίου καθωρίσθη κύρωσίς της θα είναι ένοχον αδικήματος όπερ δύναται να εκδικασθή συνοπτικώς υπό Προέδρου ή άλλου Δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως αυτών εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.