Κύρωσις δια την παράλειψιν υποβολής δηλώσεως.

25. Πας όστις παραλείπει να υποβάλη δήλωσιν διαθέσεως ιδιοκτησίας εντός της υπό του άρθρου 12 καθοριζομένης ημερομηνίας είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας πεντακοσίας λίρας.