Προσφυγή κατά της φορολογίας.

19.-(1) Πάν πρόσωπον όπερ, θεωρούν εαυτό ηδικημένον από την επ' αυτού επιβληθείσαν φορολογίαν, απέτυχε να έλθη εις συμφωνίαν μετά του Διευθυντού ως προβλέπεται εν τω άρθρω 17, δύναται να ασκήση προσφυγήν εις το Ανώτατον Δικαστήριον.

(2) Το βάρος της αποδείξεως ότι η φορολογία αναφορικώς προς ην ασκείται η προσφυγή είναι υπερβολική, επιρρίπτεται επί του αιτητού εν τη προσφυγή.