Κύρωσις δια παράλειψιν παροχής πληροφοριών.

26. Πας όστις δεν συμμορφούται προς ειδοποίησιν εκδοθείσαν δυνάμει του άρθρου 16 είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας πεντακοσίας λίρας.