Σημείωση
16 του Ν. 135/1990Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 135/1990] εφαρμόζεται σε σχέση με διαθέσεις ιδιοκτησίας κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου, 1989 με εξαίρεση τα άρθρα 12 και 14 των οποίων η ισχύς αρχίζει την 1η Αυγούστου, 1980.