Ακύρωσις εκλoγής επί καταδίκη υπoψηφίoυ

56. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 59 η εκλoγή υπoψηφίoυ ακυρoύται διά της καταδίκης αυτoύ δι' oιαvδήπoτε πράξιv διαφθoράς ή παράvoμov εvέργειαv.