Δημοσκοπήσεις.

63Α.—(1) Η δημοσίευση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές απαγορεύεται επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογής.

(2) Η παράβαση της πιο πάνω διάταξης συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον έναν (1) χρόνο ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.