Σημείωση
3 του Ν. 68(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του Ν. 68(Ι)/2023

3. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 68(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2023.