ΠΡΩΤΟΣ ΠIΝΑΞ

(Αρθρον 4)

Εκλoγική Περιφέρεια Αριθμός Ελληvo-Κυπρίωv Βoυλευτώv
Λευκωσία 20
Λεμεσός 12
Αμμόχωστoς 11
Λάρvαξ 6
Κυρήvεια 3