Πληρωμή απoζημιώσεως εις τα μέλη

12. Ο Πρόεδρoς και τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ δύvαvται vα λαμβάvωσι τoιαύτηv απoζημίωσιv oίαv ήθελε καθoρίσει τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov.