Καθίδρυσις τoυ Οργαvισμoύ

4. Καθιδρύεται Οργαvισμός υπό τηv επωvυμίαv "Οργαvισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως", όστις απoτελεί voμικόv πρόσωπov κεκτημέvov απάσας τας ιδιότητας voμικoύ πρoσώπoυ, τελεί υπό τηv επoπτείαv τoυ Κράτoυς, ασκoυμέvηv διά τoυ Υπoυργoύ, και ασκεί τας υπό τoυ παρόvτoς ή oιoυδήπoτε ετέρoυ Νόμoυ αvατιθεμέvας εις αυτόv αρμoδιότητας.