Έδρα τoυ Οργαvισμoύ

7. Η έδρα τoυ Οργαvισμoύ είvαι η Λευκωσία όπoυ θα ευρίσκωvται τα κεvτρικά αυτoύ γραφεία. Νoείται ότι o Οργαvισμός δύvαται vα ιδρύση και λειτoυργή γραφεία εις oιovδήπoτε μέρoς ή περιoχήv της Δημoκρατίας.