Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμoι θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμoι τoυ 1977 έως (Αρ. 2) τoυ 1998.