Σημείωση
4 του Ν. 104(I)/2019Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου 104(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 104(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής  του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.