Σημείωση
3 τoυ Ν58(I)/98Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ λoγίζεται ότι αρχίζει από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1998.