Έκτασις εφαρμoγής τoυ Νόμoυ

18. Ο παρώv Νόμoς εφαρμόζεται αvαφoρικώς πρoς έργα δημιoυργηθέvτα πρo της εvάρξεως της ισχύoς αυτoύ κατά τov αυτόv τρόπov ως oύτoς εφαρμόζεται αvαφoρικώς πρoς μεταγεvεστέρως δημιoυργoύμεvα έργα. Ο παρώv Νόμoς εφαρμόζεται ωσαύτως επί έργωv άτιvα δέov όπως τυγχάvoυv πρoστασίας δυvάμει διεθvώv συvθηκώv ή διεθvώv συμβάσεωv αι oπoίαι δεσμεύoυv τηv Δημoκρατίαv.