Προσβολές

13.-(1) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προσβάλλεται από όποιο πρόσωπο προβαίνει, προκαλεί ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να προβεί, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, στην τέλεση πράξης η οποία ελέγχεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(2) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προσβάλλεται επίσης από οποιοδήποτε, ο οποίος, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, εισάγει στη Δημοκρατία ή εξάγει από τη Δημοκρατία για χρήση, εξαιρουμένης της ατομικής ή οικιακής, ή διανέμει σ’ αυτήν εμπορικά ή πωλεί ή ενοικιάζει ή δανείζεται ή μεταδίδει στο κοινό ή εκπέμπει ή εκθέτει δημόσια ή με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίζει οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο συνιστά δυνάμει του εδαφίου (1) προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

(3) Σε αγωγή για προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας -

(α)θεωρείται ότι έργο προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ο εναγόμενος εγείρει τούτο ως επίδικο θέμα·

(β)οποτεδήποτε η ύπαρξη του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εγείρεται ως επίδικο θέμα, ο ενάγοντας θεωρείται δικαιούχος του απαιτούμενου δικαιώματος, εκτός εάν ο εναγόμενος εγείρει την ιδιοκτησία ως επίδικο θέμα·

(γ)μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, το μεν έργο θεωρείται ότι είναι πρωτότυπο, η δε προβαλλόμενη από τον ενάγοντα, σε περίπτωση δημοσίευσης, ημερομηνία και τόπος αυτής τεκμαίρονται ως αληθείς.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι προσβολές κατά του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αγώγιμες, με αίτηση του δικαιούχου της πνευματικής ιδιοκτησίας.

(5) Σε κάθε αγωγή για προσβολή κατά του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ενάγοντας δύναται να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα θεραπείας με τη μορφή αποζημίωσης, απαγορευτικού διατάγματος, κατάθεσης λογαριασμών ή άλλως πως, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει σε κάθε αντίστοιχη διαδικασία σε σχέση με την προσβολή άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος παράδοσης στο δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ο οποίος θεωρείται ιδιοκτήτης όλων των αντιτύπων που, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αποτελούν αντίτυπα που ενέχουν προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχει στο έργο αυτό:

Νοείται ότι δύναται να εκδοθεί απαγορευτικό διάταγμα κατά των διαμεσολαβητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

(6) Οποτεδήποτε σε αγωγή για προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας αποδεικνύεται ή ομολογείται ότι -

(α)υπήρξε μεν προσβολή, αλλά

(β)κατά το χρόνο αυτής ο εναγόμενος δεν γνώριζε, αλλ’ ούτε είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι υπήρχε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο έργο το οποίο αφορά η αγωγή,

ο ενάγοντας δεν δικαιούται δυνάμει του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε αποζημίωση από τον εναγόμενο λόγω της προσβολής, αλλά δικαιούται να του παρασχεθούν τα κέρδη που έχουν προκύψει από την προσβολή, ανεξάρτητα από τη χορήγηση ή μη οποιουδήποτε άλλου μέσου θεραπείας δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(7) Οποτεδήποτε, σε αγωγή δυνάμει του παρόντος άρθρου, αποδεικνύεται ή γίνεται παραδεκτή η προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη επιπρόσθετα από όλους τους υπόλοιπους ουσιώδεις λόγους -

(α)το κατάφωρο της προσβολής, και

(β)το τυχόν όφελος, το οποίο αποδεδειγμένα έχει προσπορισθεί ο εναγόμενος λόγω της προσβολής,

πείθεται ότι ο ενάγοντας δε δύναται άλλως πως να τύχει αποτελεσματικού μέσου θεραπείας, έχει εξουσία, κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω της προσβολής, να επιδικάσει τέτοια επιπρόσθετη αποζημίωση δυνάμει του παρόντος εδαφίου, την οποία αυτό δύναται να θεωρήσει αρμόζουσα υπό τις περιστάσεις.

(8) Σε διαδικασία για προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας κανένα απαγορευτικό διάταγμα δε δύναται να εκδίδεται, το οποίο να διατάσσει την κατεδάφιση συμπληρωμένης ή ημικατασκευασμένης οικοδομής ή το οποίο να απαγορεύει τη συμπλήρωση ημικατασκευασμένης οικοδομής.

(9) Σε οποιαδήποτε ποινική ή αστική διαδικασία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το όνομα, η δήλωση ή το σήμα του δικαιούχου, το οποίο εμφανίζεται στο προστατεύσιμο αντικείμενο, προσδιορίζει το δικαιούχο, είναι αποδεκτό ως μαρτυρία αναφορικά με την ταυτότητά του και θεωρείται ορθό μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

(10) Σε οποιαδήποτε ποινική ή αστική διαδικασία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ικανό δείγμα αριθμού αντιτύπων ενός προστατεύσιμου αντικειμένου συνιστά βάσιμο αποδεικτικό στοιχείο ως προς τη φύση, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά του συνόλου των αντιτύπων αυτών.

(11) Σε οποιαδήποτε  αστική διαδικασία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε δήλωση ή αντικείμενο που παραδίδεται από τον εναγόμενο σε οποιοδήποτε πρόσωπο σαν αποτέλεσμα εκτέλεσης διατάγματος του Δικαστηρίου, δεν θα είναι αποδεκτό σαν μαρτυρία σε οποιαδήποτε ποινική υπόθεση εναντίον του εν λόγω εναγομένου, για οποιοδήποτε αδίκημα που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι αντικείμενο της  εν λόγω  αστικής διαδικασίας.

(12) Το ειδικής φύσεως δικαίωμα του κατασκευαστή μη πρωτότυπης βάσεως δεδομένων, που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 7Γ, προστατεύεται στα πλαίσια του παρόντος άρθρου με τον ίδιο τρόπο  που προστατεύεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(13) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των συγγενικών δικαιωμάτων.

(14) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου–

«αγωγή» περιλαμβάνει ανταπαίτηση και οι αναφορές στον ενάγοντα και στον εναγόμενο ερμηνεύονται αναλόγως·

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο Δικαστήριο·

«δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνει το δημιουργό, τον αρχικό δικαιούχο, τον εκδοχέα ή τον αποκλειστικό αδειούχο, αναλόγως της περίπτωσης, του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας˙

«ικανό δείγμα», εκτός εάν το Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά, αποτελείται από τον αριθμό των κατασχεθέντων αντιτύπων ενός προστατεύσιμου αντικειμένου, που καθορίζεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα και που αντιστοιχεί στο σύνολο των κατασχεθέντων αντιτύπων που καθορίζεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα:

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη
10 100
20 101-500
50 501-5,000
100 5,001-100,000
200 100,001- και άνω