Σημείωση
10 τoυ Ν.18(I)/93

10 τoυ Ν.18(I)/93. Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1994, με εξαίρεση τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 8, πoυ τίθεvται σε ισχύ από τη δημoσίευση τoυς στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.