Σημείωση
16 του Ν.128(I)/2002Διαχρονική εφαρμογή του Ν.128(Ι)/2002

(1) Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.128(I)/2002] εφαρμόζεται αναφορικώς προς έργα δημιουργηθέντα προ της ενάρξεως της ισχύος αυτού, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίον εφαρμόζεται αναφορικώς προς μεταγενεστέρως δημιουργούμενα έργα.

(2) (α) Η προστασία κατά το άρθρο 7Γ παρέχεται και στις βάσεις δεδομένων, η κατασκευή των οποίων περατώθηκε εντός των 15 ετών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7Γ. Δε θίγονται όμως συμβάσεις που έχουν συναφθεί, καθώς και δικαιώματα που έχουν κτηθεί πριν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.128(I)/2002].

(β) Η προστασία βάσεως δεδομένων, η κατασκευή της οποίας περατώθηκε εντός των 15 ετών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.128(I)/2002], λήγει 15 έτη μετά την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την ημερομηνία αυτή.