Σημείωση
5 του Ν.128(I)/2004Σημείωση Συντάκτη

Μετά την τροποποίηση και με την προσθήκη των εδαφίων 8 και 9 ζητείται η αναρίθμηση του εδαφίου 8 σε 10 και παραμένουν τα εδάφια 9 και 10 χωρίς αυτά να αναριθμούνται σε 11 και 12.