Σημείωση
17 του 128(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.128(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.128(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με εξαίρεση την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου, όπως αντικαθίσταται διά του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, η οποία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχωρήσεως της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.