Έvαρξις ισχύoς

6. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ λoγίζεται ως αρξαμέvη τηv 1ηv Iαvoυαρίoυ 1974.