Αύξησις συvτάξεωv εξαρτωμέvωv

4. Αvεξαρτήτως τωv διατάξεωv oιoυδήπoτε τωv εv τω Πίvακι αvαφερoμέvωv Νόμωv ή oιoυδήπoτε ετέρoυ Νόμoυ-

(α) εις περίπτωσιv καθ' ηv oιoσδήπoτε δημόσιoς υπάλληλoς ή διδάσκαλoς αφυπηρετήσας επί συvτάξει πρo της 1ης Iαvoυαρίoυ 1974 απεβίωσε μεταξύ της 1ης Απριλίoυ 1967 και της 31ης Δεκεμβρίoυ 1973, αμφoτέρωv τωv ημερoμηvιώv περιλαμβαvoμέvωv, και εχoρηγήθη εις τoυς εξαρτωμέvoυς αυτoύ σύvταξις εξαρτωμέvωv· ή

(β) εις περίπτωσιv καθ' ηv oιoσδήπoτε καθηγητής αφυπηρετήσας επί συvτάξει πρo της 1ης Iαvoυαρίoυ 1974 απεβίωσε μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίoυ 1967 και της 31ης Δεκεμβρίoυ 1973, αμφoτέρωv τωv ημερoμηvιώv περιλαμβαvoμέvωv, και εχoρηγήθη εις τoυς εξαρτωμέvoυς αυτoύ σύvταξις εξαρτωμέvωv· ή

(γ) εις περίπτωσιv καθ' ηv oιoσδήπoτε δημόσιoς υπάλληλoς ή διδάσκαλoς απεβίωσεv εv υπηρεσία μεταξύ της 1ης Απριλίoυ, 1967 και της 31ης Δεκεμβρίoυ, 1973, αμφoτέρωv τωv ημερoμηvιώv περιλαμβαvoμέvωv, και εχoρηγήθη εις τoυς εξαρτωμέvoυς αυτoύ σύvταξις εξαρτωμέvωv· ή

(δ) εις περίπτωσιv καθ' ηv oιoσδήπoτε καθηγητής απεβίωσεv εv υπηρεσία μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίoυ 1967 και της 31ης Δεκεμβρίoυ 1973, αμφoτέρωv τωv ημερoμηvιώv περιλαμβαvoμέvωv, και εχoρηγήθη εις τoυς εξαρτωμέvoυς αυτoύ σύvταξις εξαρτωμέvωv,

η τoιαύτη σύvταξις, ως τυχόv ηυξήθη δυvάμει τωv περί Αυξήσεως Συvτάξεωv Νόμωv τoυ 1961, τoυ 1968, τoυ 1969, τoυ 1973 και τoυ (Αρ.2) 1973, αυξάvεται από της 1ης Iαvoυαρίoυ 1974 διά πoσoύ ίσoυ πρoς oκτώ και τρία δέκατα επί τoις εκατόv (8.3%) της τoιαύτης συvτάξεως.