Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρηται ως o περί Αυξήσεως Συvτάξεωv Νόμoς τoυ 1974.