Κατάργησις αριθμoύ voμoθετημάτωv

40. Τα εv τω Τρίτω Πίvακι αvαφερόμεvα voμoθετήματα καταργoύvται εις τoιαύτηv έκτασιv και κατά τoιαύτηv ημερoμηvίαv ως ήθελε καθoρισθή ειδικώς διά vόμoυ.