Απαλλαγή της Αρχής εκ της φoρoλoγίας και τωv τελώv χαρτoσήμoυ

29. Η Αρχή απαλλάττεται της καταβoλής-

(α) [Καταργήθηκε]

(β) [Καταργήθηκε]

(γ) παvτός φόρoυ τoπικής αρχής, πληv τωv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εγκεκριμέvωv τoιoύτωv.