Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Αρχής Λιμέvωv Κύπρoυ Νόμoι θα διαβάζovται μαζί ως oι περί Αρχής Λιμέvωv Κύπρoυ Νόμoι τoυ 1973 μέχρι 1997.